zondag 23 februari 2014

DUURZAAM WONEN

EEN WATERPARTIJ - BUURTBOS - TRAGE WEGEN - SPEELTUIGEN - ALLES IN EIGEN GROTE TUIN - WIE KAN DAT ZEGGEN?

Het gemeentebestuur is in samenwerking met De Ideale woning bezig de gronden langs de Merksemsebaan op de best mogelijke, duurzame wijze te ontwikkelen.
Onze aandacht dient te gaan naar; de inplanting - mobiliteit - natuurlijk milieu & water - gezondheid, leefbaarheid, toegankelijk - sociale en economische invulling.              Culturele duurzaamheid


Op betreffende cite is zichtbaar aanwezig, één van de laatste hoeve's van Wijnegem, DE WERVE HOEVE. De hamvraag, wat doen we met, rond deze hoeve?  Maken we er een kinderopvang, een buurthuis of nog iets anders van? Dat het een duurzame invulling dient te zijn staat  vast.

Minder zichtbaar, ondergronds, maar zeer waardevol, werden bij archeologische opzoekingen de restanten van een kerk en kerkhof aangetroffen. Betreft een verwijzing naar het Wijnegemse verleden. Bewaren van dit erfgoed is een must.


Het ontwerp van de nieuwe omgeving zet maximaal in op een kwalitatief, kindvriendelijke, groen openbaar domein waar water op een natuurlijke wijze kan infiltreren. Spel, rust en ontspanning kan immers enkel in een autoLUWE OMGEVING.

Bedoeling is er om op de cite verharding tot een minimum te beperken en groene daken als regel te zien.
Ruimten die, ook al is dit tijdelijk open blijven, dienen functioneel te worden gebruikt en ingericht. Wij denken hierbij aan volkstuintjes, sportveldjes. M.a.w. deze ruimten moeten er ten behoeve van de bewoners te zijn.


Mobiliteit

Stap-/fietsroutes


Zijn prioritair. Beiden moeten gescheiden zijn van andere vervoerswijzen en fietsroutes dienen aan te sluiten op bestaande routes.

Fiets-/voetpaden dienen herkenbaar te zijn door gebruik van materialen en kleur.
Toekomstgericht is de combinatie inplanting fiets-/voetgangersverkeer en  openbaar vervoer belangrijk.
Door de inplanting van goede en vlot toegankelijke fietsstallingen stimuleren we het fietsen
Belangrijk is dat we oog moeten hebben voor belevingswaarden zoals - groen - water - aantrekkelijkheid en de aanwezigheid van enige sociale controle.


Openbaar vervoer


Collectieve vervoersmiddelen zijn efficiënt en energiezuinig. Door een aangepast aanbod en vlotte verbindingen wordt iedereen gestimuleerd om het openbaar vervoer te gebruiken. Na het verlaten van de bus of tram is het belangrijk uw bestemming veilig en comfortabel te kunnen bereiken. Hierdoor wordt het gebruik van het openbaar vervoer gestimuleerd.

Gemotoriseerd verkeer


De auto zal GAST zijn. Voorrang voor de zachte weggebruiker.

We voorzien; parkeerplaatsen voor "autodelen", oplaadeilanden (voor fietsers - auto's) collectieve parkeerplaatsen

Verkeerscirculatie


Ontsluiting dient te gebeuren via de Merksemsebaan. Doordachte inrichting en verdichting van de collectieve parkeersatellieten moeten  een ontsluiting via de Beukenlaan UITSLUITEN.

Duidelijke signalisatie voor alle weggebruikers (naar hoofdwegen, bestaande fietsknooppunten, handel en horeca, openbaar vervoer....) is een uitdrukkelijke voorwaarde.

Natuurlijk milieu & water


Bestaande landschapselementen (bv. bomenrijen..) en aanwezige bomen moeten worden behouden.

Het hitte-eilandeffect bestrijden door vegetatie, waterpartijen.....gebruik van zonreflecterende materialen.
Een woonomgeving met water wordt door bewoners en kinderen als aangenaam ervaren. Aaneengesloten groen waar water  op natuurlijke wijze wordt gebufferd (wadi's - grachten) is dan ook belangrijk en zal voor als natuurlijke  infiltratiezone('s) dienst doen als speels element.
We pleiten voor een maximaal hergebruik van het hemelwater.
Er mag geen grondwater  opgepompt voor individueel gebruik.

Indien mogelijk zouden wij er graag een wijkpark(je) voorzien.
Bedoeling is om lichthinder te vermijden.

In de ganse planning krijgen we ondersteuning van VIBE_


VIBE staat voor; Vlaams instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen.

VIBE begeleidt, ondersteunt en adviseert lokale overheden of verenigingen die een bio-ecologisch gebouw willen realiseren. Hierbij gaat het vooral over trajectbegeleiding, algemeen advies over materialen en technieken, keuze en toepassing van natuurlijke materialen, vermijden van koudebruggen enzovoort. Zij nemen echter niet de rol van architect of studiebureau op over.


Grondstoffen -  producten

Elk project vraagt materiële input (grondstoffen) en produceert ook materiële output (emissies, nieuwe grondstoffen, …). 

Voor een duurzaam beheer van de grondstoffenkringloop moet zowel de input (de keuze van de materialen) als de output (het afvalbeheer) op een duurzame wijze verlopen.

Producten en materialen die schadelijk zijn voor de de menselijke gezondheid dienen te worden vermeden. In tegenstelling dient te worden gekozen  voor materialen die een lange levensduur hebben en die weinig onderhoud nodig hebben.

Energie


Bedoeling is de energievraag zoveel als mogelijk te beperken m.a.w. de richting van passieve woningen in te slaan.

Dit doen we door optimale oriëntering van de woningen en zo een optimaal gebruik te maken van passieve zonneënergie. Groene daken, zonnepanelen, warmtepompen.......

Gezondheid, leefbaarheidEen geluidsstudie die rekening houdt met de aanwezigheid van de brug over het Albertkanaal wordt uitgevoerd. 
Het uitgangspunt van integrale toegankelijkheid is dat onze leefomgeving bereikbaar, toegankelijk (betreedbaar) en bruikbaar moet zijn voor iedereen en dit op een onafhankelijke (dus zonder hulp) en gelijkwaardige wijze.
Om dit te bereiken moet er aandacht worden besteed aan o.a.: verkeersveiligheid, vrije bewegingsruimte, vlak en slipvrij loopoppervlak, hoogteverschillen, blinden en slechtzienden, informatie en voorzieningen, parkeren voor andersvaliden.


Sociale en economische aspecten

   Het begrip participatie dekt de interactie tijdens het besluitvormingsproces tussen de verschillende actoren: bestuurders, ambtenaren, experten, eigenaars, bewoners, gebruikers  verenigingen...........
Verschillende niveaus van betrokkenheid worden hierbij gecreëerd, waaronder informeren en consulteren.
Op 19-02-2014 hielden we een kennismaking/inspraakwandeling op de terreinen van "De Wervehoef". Circa 80 geinteresserden en buurtbewoners namen hieraan deel. 
Het is belangrijk ook te denken aan publieke voorzieningen, handel (buurtwinkel,   speelruimte,  jeugdruimte, geneesheer, apotheker)  en bedrijvigheid. Diversiteit aan woonvormen en andere stedelijke functies bieden kansen aan verschillende doelgroepen om te komen tot een sociaal gedifferentieerde en levendige buurt.
Elk project vraagt materiële input (grondstoffen) en produceert ook materiële output (emissies, nieuwe grondstoffen, …). Voor een duurzaam beheer van degrondstoffenkringloop moet zowel de input (de keuze van de materialen) als de output (het afvalbeheer) op een duurzame wijze verlopen

Elk project vraagt materiële input (grondstoffen) en produceert ook materiële output (emissies, nieuwe grondstoffen, … Geen opmerkingen:

Een reactie posten

iets