woensdag 23 april 2014

AFVALBELEID - HET ECHTE VERHAAL VAN DE CONTAINERKADEDe laatste maanden werden er heel wat onjuiste gegevens inzake het containerpark de wereld in gezonden
Graag geef ik hieronder de enige juiste versie van het gebeuren weer. Zo weet iedere Wijnegemnaar hoe de vork aan de steel zit.
Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit een antwoord op een adviesaanvraag van het gemeentebestuur Wijnegem

Antwoord op een adviesaanvraag
Uit een schrijven van het Vlaamse Ministerie van Ruimtelijke Ordening
Kenmerk 501.882 d.d. 07-09-2006


MILIEUVERGUNNING

08-09-1995 toenmalige beleidsploeg doet eerste aanvraag tot een milieuvergunning voor de oprichting   van een containerpark.
30-10-1995 openbaar onderzoek - 16 bezwaren. 

Deze gaan over: 
 • niet verenigbaarheid met stedenbouwkundige ligging
 • nabij rustoord en kinderspeelweide
 • ongeschikte toegang voor vrachtwagens

09-11-1995 Toenmalig College van Burgemeester en Schepen verleend een gunstig advies.
04-01-1996 De Bestendige Deputatie (Provinciebestuur) verleend een: voorwaardelijke vergunning tot 04-01-2016

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

04-04-1996 Een tijdelijke stedenbouwkundige vergunning wordt toegekend.

Citaat:"De werken of handelingen mogen niet worden behouden na 01-01-2005".
REDEN:"De reden van het tijdelijk karakter was de te centrale ligging binnen het centrum van Wijnegem. Het containerpark kon immers hinder veroorzaken voor de omliggende woonom-geving".
Bijkomend was, OP INITIATIEF van de gemeente, een gewestplanwijziging doorgevoerd voor de herbestemming van een perceel, gelegen tussen de Oude Sluisstraat en de aangelegde N12, naar een zone voor openbare nuts- en gemeenschapsvoorzieningen in functie van een gepland containerpark. Omwille van deze twee redenen werd in 1996 slechts een tijdelijke stedenbouwkundige vergunning verleend.

Gelet de motivering van het College van Burgemeester en Schepenen en dat er geen bezwaarschriften werden ingediend tijdens het openbaar onderzoek, kan een tijdelijke stedenbouwkundige vergunning voor max. 10 jaar, stedenbouwkundig aanvaard worden. De tijdelijkheid van de stedenbouwkundige vergunning wordt behouden gelet op de centrale ligging binnen Wijnegem(woonomgeving) wat vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet ideaal is. Uitbreidingen van het gemeentelijke containerpark zijn niet mogelijk.

******************************
Volgende spelers zijn EUROPA met zijn richtlijn inzake afvalverwerking en het Vlaamse gewest

In december 2008 trad de Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen in werking.

VLAREMA is de voor Vlaanderen omgezette vermelde Europese richtlijn. Deze regelt het duurzaam beheer van afvalstoffen. In werking getreden op 01 juni 2012.

Het Vlaamse gewest stelde vast dat Wijnegem niet voldeed aan het minimumtarief inzake grof huisvuil. Hieruit volgde de VERPLICHTE prijsverhoging.

GEMEENTERAAD 25 JUNI 2012
De gemeenteraad neemt kennis van het materialendecreet en het Vlarema en de bijhorende minima- en maxima-tarieven en de toetsing met de huidige tarieven. 
      De gemeenteraad neemt kennis van het Materialendecreet en het VLAREMA en de daarin opgenomen minima en maxima tarieven die vanaf 1 juli 2013 in werking treden.
      De gemeenteraad neemt kennis van het resultaat van de toetsing van de huidige tarieven aan
      de minima en maxima tarieven van het VLAREMA.
      De gemeenteraad bevestigt de eerdere beslissingen van de gemeenteraad waarin de tarieven
      voor de huis-aan-huis inzameling van huisvuil werden vastgelegd.
      De gemeenteraad legt de tarieven voor de huis-aan-huis inzameling van grof vuil als volgt vast
     25 euro voor de eerste m³ en 15 euro voor elke bijkomende aangeboden m³.
      De gemeenteraad legt de tarieven voor de aanvoer van grof vuil op het containerpark als volgt
      vast: 4 euro/m³.

**********************************

                                                                             
Door deze gemeenteraadsbeslissing stelt
Wijnegem zich terug in regel met het Vlaamse gewest en Europa.
Besluit:  De vervuiler betaalt. Wie afval voorkomt, bespaart.

**********************************

 WAT KOST EEN NIEUW VOLWAARDIG CONTAINERPARK IN WIJNEGEM
PRIJS
1.750.000 €


Stel dat we toch een eigen volwaardig containerpark zouden openen.


 • Het Vlaamse gewest voorziet enkel nieuwe 
 • containerparken per capaciteit van 30.000 inwoners.
 • Om aan de voorwaarden te voldoen zullen dus andere gemeenten bij ons park dienen aan te sluiten.
 • Ook zo krijgen we verkeer naar en van Wijnegem.
 • Gaan we op de toegangswegen her en der takken, aarde en allerlei afval vinden.
Is het dat wat we willen?

***********************************
Huidig bestuur staat garant voor een optimale services voor het ophalen van huishoudelijk afval.

 • Bestaande ophaalrondes blijven bestaan.
 • Niemand blijft in de kou staan.

************************************
GEEN SOCIAAL BLOEDBAD

Het containerparkpersoneel is en BLIJFT gemeentepersoneel. GEEN afdankingen of AFVLOEIINGEN.

************************************

KERS OP DE TAART

Ook de voorbije legislatuur was er heel wat beweging.

 • Op 21-12-2011 kwam de schriftelijke vraag van de FOD-FinanciĆ«n (d.d.19-12-2011 kenmerk V11050/jh) of de plannen tot aankoop van gronden langsheen de Houtlaan, met het oog op de inrichting van een containerpark, nog bestaan, en indien niet of de gemeente bezwaar heeft tegen de verkoop van dit perceel!!!!!!!
 • Volgens het partijprogramma van de toenmalige "grootste politieke familie" ijverde men ook toen voor een meer intergemeentelijke samenwerking en een nieuwe locatie voor het containerpark.
Onder de hoofding;

EEN PROPER WIJNEGEM, DAT LIGT ONS WEL,

lezen we;

Daar zorgen we voor, door 
 • verder te blijven werken aan een goed draaiend en klantgericht afvalbeleid met een geregelde ophaling van gescheiden afval met een correcte aanrekening aan de aanbieder;
 • een samenwerking met andere gemeentelijke kringloopparken te onderzoeken;
 • uitnodigende vuilnisbakken in het straatbeeld op strategische plaatsen;
 • Indien nodig acties tegen zwerfvuil te nemen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

iets